BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

N.A.K.ENGINEERING CO. LTD.

เฟืองดอกจอกมีกี่ประเภท ? | บริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

เฟืองดอกจอกคุณภาพดี โดย บริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด       เฟืองดอกจอกเป็นเฟืองที่ใช้ระหว่างเพลาที่วางในทิศทางตัดกันและมีมุมในการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปร่าง มักถูกนำไปใช้งานในยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ  อาทิเช่น ยานยนต์ ลักษณะของเฟืองดอกจอกจะมีรูปทรงคล้ายกับกรวย เป็นเฟืองสองตัวที่ขบกัน เฟืองดอกจอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 1. แบบตรง  จะมีลักษณะของฟันเฟืองที่เป็นเฟืองตร 2.…