BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

BOONYIUM AND ASSOCIATES CO. LTD.

ประโยชน์ในการใช้งานของบอยเลอร์ โดย บุญเยี่ยมและสหาย บจก.

ประโยชน์ของบอยเลอร์ที่ควรรู้   บอยเลอร์มีประโยชน์อย่างมากในด้านอุตสาหกรรม เช่น        - การนำไปใช้ในการผลิตพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม        - บอยเลอร์ เป็นตัวให้ความร้อนเพื่อการฆ่าเชื้อ เพราะเชื้อโรคหลายประเภทต้องฆ่าด้วยปริมาณความร้อนที่สูงมาก         -…