BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

Asiantechindustry CO.

จัดการ ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

การกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสีย ด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย              น้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม เกิดจากน้ำที่มีสารเคมีเจือปน และกากตะกอนต่าง ๆ ในปริมาณสูง จนเป็นน้ำที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ไม่สามารถปล่อยลงท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำได้ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย จนกลายเป็นมลพิษต่อผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้โรงงานอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม…